سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف 
محقق 
1378/07/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
مسئول گروه تاریخ معاصر 
1380/07/01 
1384/07/02 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف 
نظارت و مشاوره مقالات تاریخی دائرة المعارف 
1383/07/01 
 
علمى،پژوهشى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی- پرند 
مدرس 
1382/07/01 
 
تاریخ اسلام